> Naši partneri < http://www.unss.sk/


Projekt „V ústrety nevidiacim“

Projekt V ústrety nevidiacim realizovala Knižnica P.O. Hviezdoslava v Prešove v spolupráci so ZO ÚNSS v Prešove a Krajským strediskom ÚNSS v Prešove za finančnej podpory Nadácie Dexia banka Slovensko. Projekt prebiehal v období od 27.7.2010 do 28.9.2010 v bezbariérových priestoroch oddelenia Čitárne Knižnice P.O.Hviezdoslava v Prešove na Hlavnej ul.č. 139. Počas 10 inštruktážnych kurzových dní sa projektu zúčastnilo celkove viac ako 150 slabozrakých a nevidiacich osôb so zrakovým handicapom.

Projekt mal za cieľ osloviť skupinu obyvateľstva so zrakovým handicapom, poskytnúť priestor pre získanie a osvojenie počítačovej gramotnosti , ktorá si vyžadovala zakúpenie a inštaláciu špeciálneho softvéru JAWS so zvukovým a hlasovým výstupom a zväčšovacieho softvéru MAGIC.

Nosným pilierom projektu bola oblasť Digitálnej knižnice a možnosti získavania informácií o zvukových knihách, práca s on-line katalógom a webové stránky, poskytujúce možnosť prenosu zvukových kníh. Za účelom digitálnej knižnice boli zakúpené aj MP4 Transcend nosiče, ktoré slúžia slabozrakým a nevidiacim ako jeden z najmodernejších nosičov prehrávania zvukových kníh WMA. Prehrávač MP4 Transcend má viaceré možnosti použitia a dáva tak zrakovo postihnutým vyššiu flexibilitu využiteľnosti samotného nosiča, ako sú nahrávanie rozhovorov, počúvanie staníc rádia, možnosť sťahovať súbory, tvorba videí.

Všetky prostriedky a softvéry potrebné pre realizáciu projektu boli zakúpené ako špeciálne pomôcky pre slabozrakých a nevidiacich v špecializovanej predajni Tyflocompu s.r.o. Bratislava.

Projekt sa zaoberal nielen plánovanými úlohami a témami, ale aj aktuálnymi právami a potrebami slabozrakých a nevidiacich, možnosti ich riešenia v súčasnej dynamicky sa rozvíjajúcej sa spoločnosti.

Projekt poskytol priestor nielen k sebavzdelávaniu každého účastníka kurzu, ale prispel aj k dostupnosti rozvoja kultúry, k nadväzovaniu interpersonálnych vzťahov a kontaktov.

Vypracovala: Mgr. Anna Zboranová, koordinátorka projektu

Kontakt: kniznicapoh.citaren@gmail.com, 051/7495239


Fotografie z projektu

Projekt V ústety nevidiacim Projekt V ústety nevidiacim Projekt V ústety nevidiacim
Projekt V ústety nevidiacim Projekt V ústety nevidiacim Projekt V ústety nevidiacim
Projekt V ústety nevidiacim Projekt V ústety nevidiacim Projekt V ústety nevidiacim
Projekt V ústety nevidiacim
odkaz na stránky www.blindfriendly.sk - tento web spĺňa štandardy prístupného sídla