> Naši partneri < http://www.unss.sk/


logo PL-SK 2007 - 2013 logo Región Prešov logo Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Program: Program cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007 - 2013
Opatrenie: Prioritná os III: Podpora miestnych iniciatív (mikroprojekty)
Projekt: Spolu pre zrakovo postihnutých
Číslo projektu: PL-SK/PO/IPP/III/070

Tréning sebaobhajoby v praxi

V dňoch 9. – 11. septembra 2013 sa v priestoroch Krajského strediska ÚNSS v Prešove uskutočnila ďalšia z aktivít projektu Spolu pre zrakovo postihnutých – tréning Sebaobhajoba v praxi. Na tréning prišlo 10 ľudí z Poľského zväzu nevidiacich a 10 členov ÚNSS zo Slovenska.

Cieľom tréningu bolo získať vedomosti a skúsenosti, aby si každý človek so zrakovým postihnutím vedel obhájiť svoje práva v každodennom živote v úradnom, ale aj v súkromnom styku. Súčasťou bolo teoretické oboznámenie sa s legislatívou súvisiacou s obhajobou práv ľudí so zrakovým postihnutím, ale aj spôsoby, ako efektívne aplikovať tieto vedomosti v praxi pri riešení problémov a konfliktov formou asertívnej komunikácie a vyjednávania. Účastníci boli otvorení novým vedomostiam, veríme preto, že informácie, ktoré získali, využijú na osvetu a na efektívnejšie uplatnenie sa v spoločnosti.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013.

Tréning sebaobhajoby v praxi Tréning sebaobhajoby v praxi Tréning sebaobhajoby v praxi
odkaz na stránky www.blindfriendly.sk - tento web spĺňa štandardy prístupného sídla