> Naši partneri < http://www.unss.sk/


Dajme šancu nevidiacim učiť sa cudzie jazyky

Pod týmto názvom Krajské stredisko ÚNSS v Prešove realizovalo projekt zameraný na vytvorenie materiálno-organizačných podmienok pre vzdelávanie nevidiacich a slabozrakých klientov.

Cieľom projektu bolo motivovať zrakovo postihnutých bez rozdielu veku k zvyšovaniu znalostí cudzieho jazyka. Projekt rátal so zapojením nezamestnaných odborníkov so zrakovým postihnutím ako lektorov kurzov. Do kurzov anglického jazyka sa podarilo zapojiť 16 klientov v dvoch skupinách s rozdielnou úrovňou znalostí jazyka.

Počas výuky študenti pracovali so špeciálne upravenými počítačmi s hlasovým výstupom, elektronickými textami, s textami v Braillovom písme i so zvukovými nahrávkami. Lektori mali sťažené podmienky pri výučbe nevidiacich a slabozrakých študentov, museli si učebné texty a materiály vopred pripraviť a pred výučbou zaslať študentom elektronickou poštou.

Výstupom projektu je materiál Najčastejšie frázy vo formátoch prístupných pre nevidiacich a slabozrakých, ktorý bude nápomocný pre ďalších nevidiacich záujemcov o znalosti anglického jazyka. Aj napriek tomu, že projekt po 8 mesiacoch končí, výuka anglického jazyka pokračuje ako svojpomocná skupina v priestoroch KS ÚNSS v Prešove.

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Nadácie VÚB.

logo Nadácie VÚB
Dajme šancu nevidiacim učiť sa cudzie jazyky Dajme šancu nevidiacim učiť sa cudzie jazyky Dajme šancu nevidiacim učiť sa cudzie jazyky
odkaz na stránky www.blindfriendly.sk - tento web spĺňa štandardy prístupného sídla