> Naši partneri < http://www.unss.sk/


Aktívne učenie sa seniorov so zrakovým postihnutím

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska je zapojená do projektu Európskej únie nevidiacich (EBU).

Projekt je zameraný na aktivizáciu seniorov so zrakovým postihnutím prostredníctvom neformálneho vzdelávania seniorov orientovaného na posilnenie sociálno-komunikačných zručností, na uvedomenie si vlastnej hodnoty v spoločnosti, na zvýšenie sebavedomia a na aktívne zapájanie sa do aktivít v spoločnosti. Realizuje sa od novembra 2012 do októbra 2014. Na Slovensku sa koná v Bratislavskom a v Prešovskom kraji.

Prvé kolo v Prešovskom kraji sa konalo v Poprade 17. 5. – 26. 6. 2013. Bola zostavená skupina deviatich seniorov so zrakovým postihnutím, ktorí sa počas siedmych stretnutí učili na princípoch asertivity zvládať rôzne problémové situácie z bežného života. Vysvetlili sme si význam rozhodovania sa a dôsledky týchto rozhodnutí, výhody kooperácie a členstva v skupinách.

Výstupom prvého kola vzdelávania, ako účastníci sami pomenovali, je lepšie spoznanie seba samého, uvedomenie si kvality vzťahov vo svojom živote, schopnosť lepšie sa rozhodovať s ohľadom na názory iných a schopnosť efektívnejšieho riešenia a zvládania problémov. Ďalšie kolo vzdelávania sa bude konať od novembra 2013 do februára 2014.

Aktívne učenie sa seniorov so zrakovým postihnutím Aktívne učenie sa seniorov so zrakovým postihnutím Aktívne učenie sa seniorov so zrakovým postihnutím


odkaz na stránky www.blindfriendly.sk - tento web spĺňa štandardy prístupného sídla