Ako a kde hľadať pomoc v čase Covid-19

Napriek tomu, že zamestnanci Krajského strediska ÚNSS v Prešove majú riaditeľkou ÚNSS nariadenú prácu z domu, dokážu svojim klientom aj naďalej poskytovať sociálne služby, sociálne poradenstvo a sociálnu rehabilitáciu. V uplynulých dňoch kontaktovali nevidiacich a slabozrakých, ktorí nežijú v spoločnej domácnosti so svojimi príbuznými, a sprostredkovali im všetky potrebné informácie.

Neprestávajú riešiť ani žiadosti o optické a kompenzačné pomôcky. Telefonicky a e-mailom pomáhajú klientom s komunikáciou s príslušnými firmami, ale aj úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré v zmenenom režime fungujú predovšetkým elektronicky.

V súvislosti s koronavírusom prijalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny tieto opatrenia:

  • Výkazy o počte hodín vykonanej osobnej asistencie, potvrdenia o vyplatených odmenách a doklady o výdavkoch na prepravu môžu klienti oznamovať úradu poštou, elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom, e-mailom, prípadne osobne na recepcii úradu. 
  • Skutočnosti, rozhodujúce na trvanie nároku na peňažné príspevky, preukaz a parkovací preukaz môžu klienti oznamovať úradu poštou, elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom, e-mailom alebo telefonicky.
  • Úrad akceptuje žiadosti posielané aj e-mailom; ak klient donesie žiadosť osobne, bude prebraná na recepcii úradu, prípadne na inom preberacom mieste zriadenom pri vchode úradu. Na recepcii úradu budú preberané aj iné dokumenty, ktoré klienti donesú osobne.
  • Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely kompenzácie bude overovať zamestnanec recepcie.
  • Ak klient počas obdobia krízovej situácie nevyhovie výzve úradu v určenej lehote, na uvedenú povinnosť sa prihliada ako na splnenú, ak výzve vyhovie do 8 pracovných dní od skončenia krízového režimu.
  • Preukaz a parkovací preukaz budú úrady klientom vydávať.

Možnosti zabezpečenia zdravotnej starostlivosti a liekov

V prípade potreby treba svojho lekára kontaktovať telefonicky. Plánované návštevy ambulancií je v tejto krízovej situácii lepšie presunúť na iný termín (samozrejme v prípade, že to dovolí zdravotný stav).

Lieky, ktoré sú akútne potrebné, môže obvodný lekár predpísať aj na základe telefonickej požiadavky pacienta. Ten si vyberie konkrétnu lekáreň, ktorá mu po predložení preukazu poistenca liek vydá. Najvhodnejšie je vyberať si prevádzky lekární, kde sa pohybuje čo najmenší počet ľudí a navštevovať ich v časoch, kedy je väčšina zvyčajne v práci.

Možnosti zabezpečenia potravín

Popri pomoci rodiny, susedov, známych či dobrovoľníkov je možné využiť on-line nakupovanie (nákup prinesú zamestnanci spoločností Tesco alebo siete DELIA až domov), ale aj taxislužby. Pozor! V prípade, že taxík viezol klientovi nákup, tovar, pracovné veci a pod., je možné tým, ktorí poberajú príspevok na prepravu, uvedený úkon taxíka preplatiť.

Dôchodcovia nad 65 rokov môžu nakupovať len v čase pre nich špeciálne určenom, konkrétne od 9:00 do 12:00. V nedeľu sú všetky prevádzky uzavreté a majú sanitačný deň.

Pomoc zo strany vybraných miest Prešovského samosprávneho kraja

Každé mesto či obec pripravilo pre svojich občanov služby, týkajúce sa zabezpečenia ich potrieb (napr. nákup potravín, pomoc so zabezpečením ochranných pomôcok a i.). Prinášame prehľad niektorých z nich: