ŠK MH Slovakia – nie len Showdown (pingpong pre nevidiacich)

Showdown prináša možnosť realizovania rekreačného športu, najmä pre mládež so zrakovým hendikepom, ktorá nemá v tejto oblasti veľké možnosti. Tento šport je ale vhodný pre všetky vekové kategórie (deti, dospelí, seniori).

Ide o ideálnu športovú aktivitu pre osoby, ktoré sa narodili so zrakovým postihnutím alebo pre osoby u ktorých došlo k poškodeniu zraku počas života. Aktívny pohyb v komunite ľudí s rovnakým hendikepom ako vyplnenie voľného času je najlepšia cesta ako sa vysporiadať so vzniknutou situáciou. Šport napomáha psychickej pohode a aktívny pohyb predchádza ďalším zdravotným rizikám.

Cieľom ŠK MH Slovakia je vytvárať komunitu, viesť a motivovať ľudí s hendikepom k rekreačnému a profesionálnemu športu. Klub združuje rôzne druhy športu, najmä aplikovaný stolný tenis pre nevidiacich a lyžovanie.

Víziou klubu je zvýšiť záujem o aktívny šport ľudí so zrakovým hendikepom, účasť na medzinárodných turnajoch, budovať návyky zdravého životného štýlu a posilnenie sociálnych kontaktov.

Fotografia č.1. spoločná fotografia hráčov

Komunita zrakovo postihnutých sa stretáva na tréningoch, ktorých cieľom je aktívne trávenie voľného času v pohybe. Pravidelným stretávaním dochádza k rozvoju zdravého životného štýlu u detí a mladých dospelých.  Tento nový druh športu je sprístupnený nielen pre už vytvorenú skupinu priaznivcov showdownu, ale aj pre ďalších záujemcov, ktorí si budú chcieť aplikovaný stolný tenis pre nevidiacich vyskúšať. Týmto spôsobom chceme celú komunitu motivovať k pravidelnému aktívnemu pohybu.

Asi najambicióznejším cieľom je zúčastňovať sa slovenských a medzinárodných turnajov v aplikovanom stolnom tenise, čo bez predchádzajúceho tréningu nie je možné. Takto dokážeme už z detí vychovať budúcich športovcov.

Aktuálne sa organizujú rôzne turnaje a majstrovstvá, kde si hráči vymieňajú skúsenosti aj na medzinárodnej úrovni.

Fotografia č.1. členovia klubu

Fotografia č.2. členovia klubu

Fotografia č.3. členovia klubu pri hre

Klub má viacero záujemcov o aplikovaný stolný tenis pre nevidiacich (showdown) ale chýba mu materiálne vybavenie. Dostupnosť upravených športovísk a technického vybavenia je nedostatočná. V meste Prešov neexistuje športovisko, ktoré by disponovalo potrebnou upravenou verziou stolného tenisu. Preto má klub taktiež za cieľ vytvárať vhodné materiálno technické a športové podmienky, pre uspokojenie voľnočasových potrieb členov.

V meste Prešov plánuje klub realizáciu a vybavenie miestnosti na športovanie pre ľudí so zrakovým postihnutím. Priestor na športovanie je už k dispozícií, tento priestor je ale potrebné vybaviť špeciálnym stolom na hranie aplikovaného stolného tenisu – showdownu a ďalším športovým vybavením.

Členovia klubu budu radi za akúkoľvek podporu pri zabezpečení materiálno technického vybavenia. Príspevok pomôže pokryť materiálne vybavenie potrebné na realizáciu športovej aktivity – aplikovaný stolný tenis pre nevidiacich showdown.

 

Informácie o Športovom klube ŠK MH Slovakia:

Názov subjektu – občianske združenie: ŠK MH SLOVAKIA

Adresa: Ľubovec 115, Bzenov 08242

IČO:5185868

 

Klub môžete podporiť na tomto účte:

IBAN: SK84 8330 0000 0023 0190 0343

Názov banky: FIO banka

 

Kontakt na klub pre záujemcov o šport a informácie:

Web stránka organizácie: www.skmhslovakia.sk

Telefón: 0910 645 867

E-mail: skmhslovakia@gmail.com

Facebook: https://m.facebook.com/100076246903224/