Aktivity Krajského strediska

Okrem poskytovania sociálnych služieb organizujeme na regionálnej úrovni aj iné aktivity, ktoré majú za cieľ motivovať a naštartovať osoby so zrakovým postihnutím k ďalšej aktivite, či šíriť osvetu a povedomie verejnosti o problematike zrakového postihnutia.

Informačné a osvetové aktivity

Informačné a osvetové aktivity sú určené pre verejnosť, školy, úrady, DSS a pre každého, kto prejaví záujem dozvedieť sa o živote nevidiacich a slabozrakých, či o našej činnosti viac. V prípade záujmu nás môžete kontaktovať na smajdova@unss.sk alebo na telefónnom čísle 0905 477 974.

Fotografia, na ktorej sú zobrazené rôzne optické a kompenzačné pomôcky, spolu s informačnými materiálmi o problematike zrakového postihnutia
Prezentácia optických a kompenzačných pomôcok

Preventívne aktivity

Preventívne aktivity reprezentuje celoslovenský projekt Zdravé oči už v škôlke. Je zameraný na skríningové merania zrakových parametrov, ktoré realizujeme deťom od 3 do 6 rokov. V rámci programu ponúkame tieto merania priamo v materských školách, individuálne na objednávku v priestoroch Krajského strediska ÚNSS v Prešove alebo na firemných dňoch, family days, osvetových aktivitách a podujatiach pre verejnosť. Viac informácií nájdete na stránke https://zdraveocivskolke.sk/. V prípade záujmu o meranie nás môžete kontaktovať na smajdova@unss.sk alebo na telefónnom čísle 0905 477 974.

Projekty a vzdelávacie semináre

Ide o aktivity realizované najmä pre klientov z Prešovského samosprávneho kraja, občas aj pre klientov z iných krajov. Cieľom je motivovať a naštartovať osoby so zrakovým postihnutím k ďalšej aktivite, vzdelávať ich v najnovších poznatkoch a možnostiach uľahčenia praktického života, či šíriť osvetu a povedomie verejnosti o problematike zrakového postihnutia v konkrétnej oblasti. O aktuálnych projektoch informujeme na https://presov.unss.sk/aktuality/ .

Fotografia zo seminára Mobilné "apky" pre život, na ktorej sú zobrazení účastníci seminára spolu s lektorom.
Vzdelávací seminár Mobilné “apky” pre život

Prehľad zrealizovaných projektov a vzdelávacích seminárov

Prevencia architektonických bariér

Pre Prešovský samosprávny kraj túto službu poskytuje Oddelenie prevencie architektonických a dopravných bariér ÚNSS v Bratislave alebo Košiciach. Jeho hlavnými aktivitami sú:

  • poradenstvo pre odborníkov pri zapracovávaní debarierizačných požiadaviek do konkrétnych architektonických návrhov a projektov a pri realizácii stavby
  • vedenie seminárov venovaných identifikácii architektonických bariér, teoretickým východiskám opatrení, praktickým a najčastejším chybám a nedostatkom v aplikácii debarierizačných opatrení,
  • metodická činnosť, ktorej ťažiskom je vytváranie zrozumiteľného a prehľadného výkladu vyhlášky 532/2002 Z.z. – najmä grafického a schematického vyjadrenia jednotlivých pravidiel,
  • sprístupňovanie témy debarierizácie verejnosti s cieľom zvýšiť informovanosť o problematike architektonických bariér ľudí so zrakovým postihnutím.

Kontakt na Oddelenie prevencie architektonických a dopravných bariér:

Bratislava: Pavol Korček – vedúci oddelenia, metodik v oblasti prevencie architektonických a dopravných bariér
E-mail: pavol.korcek@unss.sk
Tel.: +421 2 69 20 34 25
Mobil: 0911 469 650

Košice: Marta Pajkošová odborná pracovníčka pre oblasť architektonických bariér
E-mail: pajkosova@unss.sk
Mobil: 0911 469 656

Krajské stredisko ÚNSS v Prešove v tejto oblasti predstavuje skôr sprostredkovateľa. Zároveň od občanov nášho regiónu prijíma podnety na problémy a ťažkosti v oblasti už zrealizovaných bezbariérových opatrení (napr. oznámenie o nefunkčnosti ozvučenia na križovatkách a prechodoch pre chodcov, zničenie bezbariérových prvkov a i.), čo sa snažíme následne vykomunikovať a vyriešiť s príslušnými inštitúciami.