Aktívne učenie sa seniorov so zrakovým postihnutím

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska je zapojená do projektu Európskej únie nevidiacich (EBU).

Projekt je zameraný na aktivizáciu seniorov so zrakovým postihnutím prostredníctvom neformálneho vzdelávania seniorov orientovaného na posilnenie sociálno-komunikačných zručností, na uvedomenie si vlastnej hodnoty v spoločnosti, na zvýšenie sebavedomia a na aktívne zapájanie sa do aktivít v spoločnosti. Realizuje sa od novembra 2012 do októbra 2014. Na Slovensku sa koná v Bratislavskom a v Prešovskom kraji.

Prvé kolo v Prešovskom kraji sa konalo v Poprade 17. 5. – 26. 6. 2013. Bola zostavená skupina deviatich seniorov so zrakovým postihnutím, ktorí sa počas siedmych stretnutí učili na princípoch asertivity zvládať rôzne problémové situácie z bežného života. Vysvetlili sme si význam rozhodovania sa a dôsledky týchto rozhodnutí, výhody kooperácie a členstva v skupinách.

Výstupom prvého kola vzdelávania, ako účastníci sami pomenovali, je lepšie spoznanie seba samého, uvedomenie si kvality vzťahov vo svojom živote, schopnosť lepšie sa rozhodovať s ohľadom na názory iných a schopnosť efektívnejšieho riešenia a zvládania problémov. Ďalšie kolo vzdelávania sa bude konať od novembra 2013 do februára 2014.