Diagnostika zrakových porúch u seniorov

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska v spolupráci s Mestským úradom v Prešove, Sekciou služieb občanom, oddelením sociálnych služieb zorganizovali vzdelávací kurz pod názvom Diagnostika zrakových porúch u seniorov, ktorý sa konal 22.10.2013 v priestoroch Denného centra Sabinovská 34 v Prešove. Cieľovou skupinou boli zástupcovia organizácii zaoberajúcimi sa seniormi, t.j. zástupcovia denných centier v Prešove, združenia kresťanských seniorov, občianske združenia (ZŽ Slovenska, Tehlička, Zväz diabetikov) a JDS.

Cieľom kurzu bolo odovzdanie know-how, ktoré umožní zástupcom organizácii pre seniorov včas odhaliť potenciálne problémy so zrakom u členov a obyvateľov a reagovať na špecifické potreby týchto seniorov. Súčasťou kurzu bolo aj predstavenie základných opatrení, ktoré umožňujú seniorom udržať si maximálnu možnú mieru samostatnosti v oblasti pohybu a realizácie základných úkonov (najesť sa, uvariť si čaj, kávu či realizovať osobnú hygienu).

Východiská vzdelávania

Výskumy vyspelých krajín ukazujú, že až 60 % ľudí v seniorskom veku má problémy so zrakom. Nie všetci sú nevidiaci a ťažko slabozrakí. Majú zrakové problémy, ktoré objektívne zhoršujú schopnosť ich samostatného pohybu, úroveň starostlivosti o domácnosť a zovňajšok a zabraňujú im čítať alebo venovať sa drobným prácam. Takto sa postupne zvyšuje ich závislosť od rodiny, okolia, profesionálnej pomoci a znižuje sa ich participácia na rodinnom i spoločenskom živote.

Väčšina problémov súvisiacich so zhoršujúcim sa zrakom sa dá prekonávať včasným odhalením postihnutia/ochorenia, jednoduchým zácvikom, vybavením optickými a kompenzačnými pomôckami, nenáročnými úpravami prostredia. Realizácia týchto opatrení môže uľahčiť prácu zamestnancov zariadení pre seniorov, a predovšetkým zvýšiť samostatnosť ľudí žijúcich v zariadeniach, ich sebavedomie, chuť a možnosti aktívne žiť. Na Slovensku je viac ako 500 tisíc seniorov, ktorí môžu mať problémy so zrakom. Predpokladáme, že veľká časť tejto skupiny využíva služby zariadení pre seniorov.

Obsahové zameranie vzdelávania

Školenie bolo zamerané na tri oblasti:

  1. oboznámenie sa s jednoduchými diagnostickými materiálmi a spôsobom ich použitia a interpretácie;
  2. vzdelávanie v oblasti implementácie jednoduchých nástrojov a postupov, ktoré môžu seniorom so zrakovými problémami uľahčiť samostatný pohyb, starostlivosť o svoj zovňajšok a domov, prípravu pokrmov, trávenie voľného času;
  3. ponuka kvalifikovanej a bezplatnej pomoci pri výbere a sprostredkovaní kompenzačných pomôcok, nácviku priestorovej orientácie a samostatného pohybu, sebaobslužných zručností a úprave prostredia (svetelné úpravy, debarierizačné opatrenia).

Odbornú prednášku lektoroval PaedDr. Jozef Hlubovič, sociálny poradca, predseda KÚNSS.

Autori: J. Hlubovič a J. Zakarovská