Informácie a usmernenia k situácii v súvislosti s plošným testovaním na ochorenie COVID-19 a opatrenia na obdobie od 2. do 8. novembra 2020

V najbližšom období nás čaká celoplošné testovanie na Covid-19, s čím súvisia aj rôzne opatrenia vydané Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 693 z 28.10.2020. S tým je spojených množstvo otázok. Na niektoré z nich ponúkame možné odpovede.

Môžem ísť na testovanie so sprievodcom?

Áno, každý, kto je z dôvodu čiastočne obmedzenej mobility, zmyslového postihnutia zraku alebo sluchu alebo z iného dôvodu odkázaný na pomoc inej osoby, je oprávnený vstupovať do priestorov určených na testovanie v sprievode ďalšej osoby, ktorú si sám zvolí (podobne ako pri akýchkoľvek voľbách). Zo skúseností z testovania v okresoch Námestovo, Trstená a Bardejov vieme, že to prebehlo bez problémov. Členovia tamojších tímov boli poučení, nikoho neodmietli otestovať, ani sa nijako proti prítomnosti sprievodcu neohradzovali. Do miestnosti, kde samotné testovanie prebieha, vstupovali nevidiaci a slabozrakí už s členom tímu.

Kto môže od 2. do 8. novembra medzi 5.00 ráno a 1.00 po polnoci vychádzať von z domu?

 1. osoba, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaného od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie covid-19 a vykonaného od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní Spoločná zodpovednosť,
 2. osoba pôsobiaca v bezpečnostnom systéme Slovenskej republiky a osoba v štátnozamestnaneckom pomere, osoba vykonávajúcu prácu vo verejnom záujme a príslušník záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov plniacich úlohy na úseku krízového riadenia, krízových situácií, mimoriadnych udalostí, stavov tiesne, bezpečnostného manažmentu, ochrany kritickej infraštruktúry, ochrany verejného poriadku a obrany štátu, ktorý sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaného od 28. októbra 2020 do 30. októbra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie covid-19 a vykonaného od 28. októbra 2020 do 30. októbra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní Spoločná zodpovednosť,
 3. osoba, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaného počas trvania zákazu podľa tohto uznesenia.

Ako to bude s kontrolami certifikátov?

Kontrolovať ľudí na ulici, či majú so sebou certifikát s negatívnym testom a či neporušujú zákaz vychádzania, bude môcť polícia (štátna i mestská). Vláda zároveň odporúča hlavnému hygienikovi vydať vyhlášku pre obchody, aby si mohli pýtať certifikáty s negatívnym výsledkom. Potvrdenie o účasti na plošnom testovaní si môže vyžiadať aj zamestnávateľ.

Niekoľko našich členov a klientov vyjadrilo z týchto kontrol obavy a položili si otázku – ako ja zistím, že potvrdenie odo mňa žiada skutočne policajt? O stanovisko sme preto požiadali Denisu Bárdyovú, hovorkyňu Prezídia Policajného zboru. Citujeme: „Policajti budú kontroly robiť náhodne. Čo samozrejme nevylučuje, že vás neoslovia. Policajti sú ústretoví, odporúčame s nimi iniciatívne komunikovať, upozorniť ich na to, že ste nevidiaci alebo slabozrakí a vysvetliť im dôvod svojej prítomnosti vonku. Policajt je zo zákona povinný preukázať sa preukazom, v prípade dôvodného podozrenia, že to nie je policajt, môžete sa obrátiť na políciu a preveriť si to.“

Na koho sa nevzťahuje zákaz vychádzania a nemusí mať ani test?

 1. dieťa do desiatich rokov veku,
 2. osobu ktorá prekonala ochorenie covid-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace,
 3. osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie covid-19 v období od 1. augusta 2020 do 15. októbra 2020,
 4. osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie covid-19,
 5. osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,
 6. osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra,
 7. osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,
 8. onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu, alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom,
 9. osoby, ktoré majú v čase celoplošného testovania antigénovými testmi certifikovanými na území Európskej únie na ochorenie covid-19 nariadenú izoláciu v domácom prostredí regionálnym úradom verejného zdravotníctva alebo nariadenú pracovnú neschopnosť z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast.

Čo nemôžem robiť, keď po tomto víkende nebudem mať certifikát o negatívnom antigénovom teste alebo negatívny PCR test?

V čase od piatej ráno do jednej v noci je zakázané vychádzať z domu. Dokonca nie je možné ani chodiť do zamestnania bez absolvovania testovania!

Kam môžem ísť, keď po tomto víkende nebudem mať certifikát o negatívnom antigénovom teste alebo negatívny PCR test?

Môžete absolvovať:

 1. cestu v nevyhnutnom rozsahu na účely obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt) do najbližšej maloobchodnej predajne od miesta bydliska a cestu späť,
 2. cestu do zdravotníckeho zariadenia na účely neodkladného lekárskeho vyšetrenia alebo preventívnej prehliadky vrátane sprevádzania blízkou osobou alebo príbuzným a cestu späť,
 3. cestu na vykonanie RT-PCR testu na ochorenie covid-19 a cestu späť,
 4. cestu na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť,
 5. cestu na účely starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný, a cestu späť,
 6. cestu so psom alebo s mačkou do 100 metrov od miesta bydliska a cestu na účely starostlivosti o hospodárske zvieratá a cestu späť,
 7. dieťa môže absolvovať cestu do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku a materskej školy a cestu späť,
 8. žiak nultého ročníka, prvého až štvrtého ročníka základnej školy a žiak základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vo všetkých ročníkoch môže absolvovať cestu do a zo základnej školy,
 9. dieťa a žiak môže absolvovať cestu do a zo zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Opatrenia hlavného hygienika platné od 15. októbra sa nemenia

Naďalej teda:

 1. zostávajú zatvorené fitnescentrá
 2. reštaurácie nemôžu podávať jedlo v interiéri
 3. platí zákaz zhromažďovania viac ako šesť osôb
 4. zákaz hromadných podujatí a obmedzenia počtu ľudí v obchodných centrách.
 5. stredné školy a druhý stupeň základných škôl ostávajú zatvorené aj po plošnom testovaní (žiaci a študenti sú doma na dištančnom vzdelávaní)
 6. mladšie deti môže do školy priviesť len otestovaný rodič (s negatívnym výsledkom)
 7. hodiny vyhradené v obchodoch pre seniorov sa nemenia (od deviatej do jedenástej predpoludním)
 8. rúška sú naďalej povinné v interiéri aj exteriéri.

Vyššie uvedené informácie sa môžu pod vplyvom ďalších rozhodnutí Vlády Slovenskej republiky meniť.

Všetkým prajeme pevné zdravie a nech Vás každý Covid-19 obchádza 😉