Kultúra spája krajiny

Program: Program cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007 – 2013
Opatrenie: Prioritná os III: Podpora miestnych iniciatív (mikroprojekty)
Projekt: Spolu pre zrakovo postihnutých
Číslo projektu: PL-SK/PO/IPP/III/070

V dňoch 29.8. – 31.8. sme v rámci projektu Spolu pre zrakovo postihnutých zrealizovali workshop na tému Kultúrno-integračné aktivity. Po krátkom obede a privítaní účastníkov workshopu z Poľska a Slovenska a zároveň aj zástupcov Prešovského samosprávneho kraja, ktorí sa zúčastnili prvého dňa tejto aktivity, sme pristúpili k úvodnému bodu programu, a to k prezentácii oboch partnerov: ÚNSS a Krajského strediska v Prešove a Poľského Zwiazku Niewidomych (PZN). Účastníci workshopu sa dozvedeli o činnosti partnerských organizácií aj o forme pomoci klientom so zrakovým postihnutím.

Nasledujúci deň sa uskutočnila druhá časť workshopu. Bola venovaná dobrej praxi spolupracujúcich organizácií na oboch stranách hranice, kde jednotliví predstavitelia ZO mali možnosť odprezentovať svoju činnosť. Vzhľadom k tomu, že niektoré zložky ÚNSS v rámci Prešovského kraja už majú rozvinutú kvalitnú spoluprácu s poľským partnerom a zrealizovali množstvo aktivít , ktoré sa v praxi stretli s veľkým záujmom na oboch stranách hranice, boli príkladom pre ostatných.

Posledný deň workshopu bol venovaný možnostiam udržania a rozšírenia ďalšej spolupráce, hľadaniu styčných bodov. Výstupom tejto diskusie boli rôzne návrhy, ktoré sa týkali uskutočnenia kurzov, výletov, pobytov. Veľký ohlas mala najmä turistika na oboch stranách hranice. Najväčším prínosom pre obe zúčastnené strany bol však záujem o spoločné aktivity, ktoré sa týkajú sociálnej rehabilitácie a rozšírenia zručností klientov so zrakovým postihnutím.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013.