Merania zrakových parametrov u detí v predškolskom veku

Krajské stredisko ÚNSS Prešov v spolupráci s Lions klub Prešov realizovalo sériu preventívnych meraní zraku u detí predškolského veku pomocou prístroja Plusoptix S09. Ide o vyšetrenie zamerané na včasnú diagnostiku zrakových porúch u detí. Tento prístroj dokáže s vysokou mierou spoľahlivosti odhaliť existujúce alebo začínajúce vývinové poruchy zraku. Prístroj je efektívny hlavne u detí od šiestich mesiacov do šiestich rokov, kedy sa detský zrak najviac vyvíja.

Vyšetrenia sa realizovali od 10.4. do 5.6. 2015 na dvanástich materských školách v Prešove, Svidníku, Poprade, Svite, Štrbe, Tatranskej Štrbe s nasledujúcimi zisteniami.

položka počet %
vyšetrení 670 100,0%
neodporučení 567 83,8%
odporučení na ďalšie vyšetrenie 103 16,2%
     z toho:
hypermetropia 22 3,3%
myopia 4 0,6%
astigmatizmus 67 10,0%
asymetria rohovkových reflexov 22 3,3%
anisokoria 0 0.0%
anizometropia 12 1,8%

Z celkového počtu 670 detí, ktorým sme premerali zrakové parametre, sa až u 16,2% detí objavilo podozrenie na zrakový problém. Následným odborným vyšetrením u detského oftalmológa sa ukáže, či skutočne ide o začínajúce poškodenie zraku. Jeho zachytením v predškolskom veku sa zvyšuje šanca na úspešnú liečbu. Najčastejšie sa vyskytovali ďalekozrakosť, astigmatizmus, anisometropia (nerovnozrakosť).

Naše poďakovanie patrí predovšetkým Lions Clubu Prešov, ktorý v rámci česko-slovenského projektu lionského hnutia na prevenciu očných ochorení detí Levie očko bezplatne zabezpečil prístroj od Lions Clubu Košice, a tak umožnil, aby sme touto službou mohli pomôcť rodičom včas odhaliť očné ochorenie ich detí.