Ocenenie Krajské Srdce na dlani 2020 pre Bielu pastelku

Dňa 9. decembra 2020 bolo Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ďalej len ÚNSS) v Prešovskom kraji udelené ocenenie Srdce na dlani 2020, ktoré udeľuje Prešovské dobrovoľnícke centrum. Ide o oceňovanie dobrovoľníkov s najstaršou tradíciou na Slovensku a spája sa s uznaním pre jednotlivcov a skupiny z Prešovského kraja. Záštitu nad krajským oceňovaním Srdce na dlani 2020 v Prešovskom kraji prevzal PaedDr. Milan Majerský PhD., predseda Prešovského samosprávneho kraja.

Na obrázku je zobrazený Dekrét s udelením ocenenia a cena: do dreveného stojana je vsadený sklenený odliatok s logom - roztvorená dlaň, v ktorej je srdce s úsmevom - a názov ocenenia "Krajské srdce na dlani 2020" Prešovského kraja
“Krajské srdce na dlani 2020” Prešovského kraja

Ocenenie bolo udelené verejnej zbierke Biela pastelka v Kategórii projekt. Táto zbierka bola 1. krát zorganizovaná v roku 2002. Odvtedy prešla svojím vývojom a v súčasnej podobe už nepredstavuje “len” prostriedok na získavanie finančných prostriedkov. Je tiež prostriedkom na osvetu verejnosti ohľadom problematiky zrakového postihnutia a prevencie zrakových ochorení cez spoluprácu s očnými lekármi. Má tiež vzdelávací rozmer, ktorý bol v roku 2020 podporený tvorbou edukatívneho videa pre základné a stredné školy.

Toto ocenenie patrí všetkým dobrovoľníkom, ktorý sa podieľali v roku 2020 na jej organizácii. Konkrétne všetkým predsedom základných organizácií (ďalej len ZO), pôsobiacich na území Prešovského samosprávneho kraja, menovite:

 • Michal Muravský – ZO č. 12 Humenné
 • Václav Trnka – ZO č. 19 Levoča
 • Marián Zvalený – ZO č. 28 Poprad
 • Mária Barbasová – ZO č. 30 Prešov
 • Nadežda Muščíková – ZO č. 43 Svidník
 • Šuťáková Mária – ZO č. 46 Stará Ľubovňa
 • ako aj všetkým ďalším členom ÚNSS, ktorí sa na organizácii zbierky s veľkým nasadením podieľali.

Toto ocenenie patrí tiež školám, bez ktorých by verejnú zbierku Biela pastelka v Prešovskom kraji nebolo možné zrealizovať. V roku 2020 sa do nej zapojilo 206 škôl, z toho 131 základných škôl, 43 stredných odborných škôl, 21 gymnázií a 11 spojených škôl. V rámci nich bolo vytvorených 259 dobrovoľníckych tímov, ktoré tvorilo viac ako 780 dobrovoľníkov.

Vďaka nim všetkým sa v rámci Prešovského kraja podarilo vyzbierať celkových 22 056,24 Eur, ktoré budú použité na:

 • dofinancovanie bezplatne poskytovaných sociálnych služieb (sociálneho poradenstva a rehabilitácie),
 • finančnú podporu spolkovej činnosti ÚNSS,
 • dofinancovanie rôznych projektov, odborných a vzdelávacích seminárov, pobytov pre zrakovo postihnutých,
 • finančnú pomoc klientom ÚNSS prostredníctvom Programu individuálneho darcovstva,
 • obhajobu práv zrakovo postihnutých
 • odstraňovanie architektonických bariér a i.

Za Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska prevzala toto ocenenie Mária Barbasová, predsedníčka Základnej organizácie č. 30 Prešov.

Srdečne ďakujeme za krásne ocenenie, ktoré nás povzbudilo do ďalšej našej práce.

Viac o oceňovaní a ďalších ocenených sa dozviete na https://www.dobrovolnictvopo.sk/krajske-srdce-na-dlani-2020