Pomôžme debarierizovať svoje okolie

Pod týmto názvom Krajské stredisko spolu so základnou organizáciou Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Prešove pripravilo projekt zameraný na riešenie architektonických bariér v meste Prešov.

Cieľom projektu bolo zvýšiť orientáciu a bezpečnosť pohybu ťažko zrakovo postihnutých občanov a návštevníkov mesta Prešov. Na podujatí sa aktívne zúčastnili aj študenti Gymnázia J.A. Raymana, ktorí dňa 17.6. 2010 natierali prvý a posledný schod kontrastnou farbou.

Vďaka spolupráci mesta Prešov, ktoré aktívne pristupuje k riešeniu bariér z hľadiska nevidiacich a slabozrakých, mohli študenti natierať schody v lokalitách železničnej stanice, obchodných domov na sídliskách, pred Úradom práce sociálnych vecí a rodiny.

Počas podujatia oceňovali okoloidúci spoluobčania aktivitu študentov ako veľmi prospešný čin a vnímali toto označovanie ako príspevok k zvýšeniu bezpečnosti starších ľudí a ľudí s problémami zraku.

Poďakovanie patrí aj zrakovo postihnutým klientom a členom ÚNSS, ktorí vytipovali najproblematickejšie schodištia, po ktorých najčastejšie chodia. V prezentačnom stánku slabozrakí členovia vysvetľovali širokej verejnosti svoje problémy, každodenné potreby a prezentovali svoje aktivity.

Na záver patrí, v mene zrakovo postihnutých, poďakovanie študentom Gymnázia J.A.Raymana, ktorí sa aktívne zúčastnili natierania schodov, ich pedagógom ako aj vedeniu školy, ktorí ich v tomto humánnom čine podporili.