Smernica pre prepravu osôb so zrakovým postihnutím prostriedkami Mestskej Hromadnej Dopravy Mesta Prešov

V snahe zjednodušiť cestovanie osôb so zrakovým postihnutím v prostriedkoch mestskej hromadnej dopravy, sa Krajské stredisko Prešov rozhodlo vypracovať „Smernicu pre prepravu osôb so zrakovým postihnutím prostriedkami Mestskej Hromadnej Dopravy Mesta Prešov“. Táto smernica je záväzná pre vodičov MHD v meste Prešov.

V prípade, že potrebujete nejaké informácie alebo vysvetlenie k uvedenej smernici, kontaktujte nás na našom krajskom stredisku.

Radi privítame aj Vaše postrehy z praxe, príp. ďalšie návrhy týkajúce sa cestovania v prostriedkoch MHD.

Platnosť od: 1.1.2012

  • 1. Osoba so zrakovým postihnutím (ďalej len osoba so ZP) je označená bielou palicou. Môže byť sprevádzaná vodiacim psom alebo sprievodcom.
  • 2. Na zastávke MHD stojí osoba so ZP pri označníku zastávky. Ak je označenie zastávky MHD nejasné (napr. na stĺpe alebo ďalej od obrubníka a pod.), osoba so ZP stojí na mieste, ktoré sa dá považovať za začiatok zastávky MHD.
  • 3. Autobus pristavuje pri osobe so ZP tak, aby mohla nastúpiť cez predné dvere.
  • 4. Pri nástupe si môže osoba so ZP vyžiadať od vodiča informáciu o čísle a smere linky. V prípade, že mu daná linka nevyhovuje, vystúpi.
  • 5. Ak zastaví na zastávke MHD viac autobusov za sebou, osoba so ZP môže zdvihnutím ruky dať znamenie na zastavenie každého ďalšieho vozidla stojaceho súčasne v zastávke pri ňom tak, aby si mohol u vodiča zistiť číslo linky a príp. nastúpiť.
  • 6. V prípade, že je osoba so ZP sprevádzaná vodiacim psom, miesto pre vodiaceho psa je pod predným sedadlom za vodičom autobusu. Toto miesto je označené na okne nálepkou so symbolom vodiaceho psa.
  • 7. Ak osoba so ZP stojí na zastávke na znamenie, vodič autobusu zastaví aj bez toho, aby osoba so ZP dala znamenie zdvihnutím ruky.
  • 8. Ak je akustické ohlasovanie zastávky vypnuté, vodič autobusu na to nastupujúcu osobu so ZP upozorní. Ak ho osoba so ZP požiada, je povinný ju upozorniť na blížiacu sa zastávku, na ktorej osoba so ZP plánuje vystúpiť. Osoba so ZP je povinná sa zdržiavať v blízkosti predných dverí.
  • 9. Ak je vodič autobusu nútený zastaviť mimo zastávky MHD z dôvodu mobilnej či statickej prekážky, v prípade, že osoba so ZP vystupuje cez predné dvere, upozorní ju na túto skutočnosť a zároveň jej podá stručnú informáciu o tom, v akej vzdialenosti a ktorým smerom sa zastávka MHD nachádza.

Vypracovala:
Mgr. Katarína Kyseľová, regionálny koordinátor rehabilitácie
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska – Krajské stredisko Prešov