WORKSHOP: Princípy občianskej spoločnosti a angažovanosti

Program: Program cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007 – 2013
Opatrenie: Prioritná os III: Podpora miestnych iniciatív (mikroprojekty)
Projekt: Spolu pre zrakovo postihnutých
Číslo projektu: PL-SK/PO/IPP/III/070

V dňoch 16. – 18. októbra sa v priestoroch krajského strediska v Prešove uskutočnila už piata z aktivít projektu „Spolu pre zrakovo postihnutých“ pod názvom Princípy občianskej spoločnosti a angažovanosti.

Partneri na oboch stranách hranice mali možnosť oboznámiť sa s významom občianskej participácie a spôsoboch jej uplatňovania v prospech občanov so zdravotným postihnutím a nielen ich, získať informácie o konkrétnych nástrojoch na uplatňovanie participatívneho občianstva, ako sa zapojiť do rozhodovacích procesov, podnietiť spoluprácu medzi verejnosťou, neziskovým sektorom, štátnou správou a samosprávou. Účastníci workshopu získali informácie , ktoré by mohli napomôcť praktickému rozvíjaniu spolupráce s miestnou samosprávou, oboznámili sa s možnosťami zapojenia sa do riešenia problému v obci či meste. V rámci konkrétnych nástrojov pre uplatňovanie participatívneho občianstva bola vyzdvihnutá predovšetkým účasť na verejných rokovaniach, diskusiách a vyjednávaniach, účasť na pripomienkovaní zákona alebo nariadenia, účasť na voľbách, na internetových diskusiách o verejnom dianí , obrátenie sa na politického činiteľa (poslanca, starostu), účasť pri podpisovaní petícii a pod. Partneri spolupracujúcich organizácii vyzdvihli požiadavku a zhodli sa na tom, že jednou zo základných podmienok, aktívneho zapájania sa a spolurozhodovania v občianskom a komunitnom živote je predovšetkým informovanosť, dostupnosť informácií z hľadiska možnosti ich vnímania, ktorá však nie je dostatočná aj napriek existencii legislatívnych opatrení na zabezpečenie prístupnosti informácií. Výstupom tejto diskusie boli návrhy a riešenia, ktoré by mohli zlepšiť podmienky dostupnosti informácii hlavne v praxi.