Záverečná správa z projektu „Nie sme bezmocní!“

V dňoch 22. až 26.8.2022 organizovalo Krajské stredisko ÚNSS Prešov (ďalej ako KS) pobyt v malebnom prostredí Spišskej Kapituly pod názvom „Nie sme bezmocní!“. Pobyt bol obsahovo zameraný na dve nosné oblasti. Na vzdelávanie a upevnenie techník priestorovej orientácie so sprievodcom (ďalej ako POSP), pričom celým pobytom sa niesol náš ďalší cieľ, a to zintenzívnenie a podpora rozvoja kontaktov ľudí so zrakovým postihnutím (ďalej ako ZP) s okolím po uvoľnení opatrení v dôsledku pandémie Covid-19.

Realizácia projektu v číslach

Pobyt trval 5 intenzívnych dní a zúčastnilo sa ho celkovo 13 účastníkov. Z nich boli 3 klienti KS, 4 členovia ÚNSS a 6 sprievodcovia.

Išlo o rôznorodú skupinu ľudí:

  • mali rôzne stupne ZP (išlo o ľudí slabozrakých, s praktickou slepotou, aj nevidiacich),
  • s rôznou dĺžkou trvania ZP (mali dlhoročnú skúsenosť so ZP, ale aj „čerstvo“ nadobudnutú),
  • s rôznou dĺžkou skúseností so službami a členstvom v ÚNSS (účastníkmi boli dlhoroční členovia ÚNSS, ale aj klienti, ktorí sa skontaktovali s ÚNSS prvý krát v časoch pandémie a neboli ešte členmi ÚNSS).

Účastníci boli z rôznych kútov Prešovského samosprávneho kraja.

V rámci pobytu sme zorganizovali 4 odborné semináre, ktoré viedlo 6 lektorov. Boli otvorené aj pre iných záujemcov, mimo samotných účastníkov pobytu. Celkovo sa ich zúčastnilo 26 účastníkov.

V rámci upevnenia POSP a vytvorenia priestoru na rozvoj vzájomných kontaktov sme navštívili 4 zaujímavé miesta, ktoré boli spojené s komentovaným odborným sprievodom. Ten viedli 3 lektori.

Na organizácii pobytu sa podieľali 4 pracovníčky KS.

Akým témam sme sa venovali

Prvý deň začal spoznaním priestorov Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka na Spišskej Kapitule, v ktorom sme boli ubytovaní. Pokračoval spoločnou večerou a aktivitami zameranými na vzájomné zoznámenie sa.

Druhý deň sme začali odborným seminárom na tému Corvus a kompenzačné pomôcky. Seminár viedli Mgr. Peter Lecký a Peter Bernát z neziskovej organizácie Touch&Speech z Ružomberka. Klienti si sami mohli vyskúšať na dotykových mobilných telefónoch s programom Corvus základné ovládanie telefónu pomocou gest, orientáciu v ponuke aplikácií, prácu s editačnými poľami a pod. Zároveň sa oboznámili s kompenzačnými pomôckami Matej a Matejko, ktoré slúžia na prehrávanie digitalizovaných kníh a internetového obsahu a vyvíjajú sa práve pod hlavičkou spomenutej neziskovej organizácie.

Obrázok č.1. Seminár Corvus a kompenzačné pomôcky

Poobedie bolo venované návšteve mesta Spišské Podhradie, počas ktorej pracovníčky KS okrem iného, pozorovali spôsoby sprevádzania klientov ich sprievodcami. Ak to vyžadovala daná situácia, spôsoby sprevádzania na mieste usmerňovali. Večer sme venovali ďalšiemu odbornému semináru, ktorý viedla pracovníčka KS Mgr. Marianna Vavrová. Ten bol zameraný na tému Bezpečný domov – aby sa vám doma dobre žilo. Ponúkla klientom typy a možnosti úpravy prostredia v domácnosti z hľadiska bezpečnosti, nastavenia osvetlenia, kontrastov a farieb v domácnosti, vytvorenia systému odkladania vecí, spôsoby označovania predmetov a pod. Súčasťou bola aj spoločná diskusia, v ktorej sme doplnili účastníkom informácie o kompenzačných pomôckach a príslušnej sociálno-právnej legislatíve.

Obrázok č.2. POSP v rámci návštevy mesta Spišské podhradie

Obrázok č.3. Seminár Bezpečný domov – aby sa vám doma dobre žilo

Doobedie tretieho dňa bolo venované odbornému semináru na tému Základy 1. pomoci v domácich podmienkach. Viedli ho Mgr. Martina Poradová a PhDr. Martina Bystrá, PhD. zo Strednej zdravotníckej školy Š. Kluberta v Levoči. Účastníci získali základné informácie o 1. pomoci v prípade, že príde človeku nevoľno, ako je potrebné zasiahnuť pri popáleninách, rezných ranách, kam je potrebné zavolať v prípade núdze a ako je potrebné dať človeka do stabilizovanej polohy. Mali možnosť odskúšať si 1. pomoc aj prakticky – na figurínach. Na figuríne dospelého človeka si odskúšali masáž srdca, použitie defibrilátora a pomoc pri dusení. Na figuríne dieťaťa sa oboznámili so špecifikami podávania 1. pomoci u detí a mali možnosť si ju aj odskúšať. Lektorky dávali účastníkom množstvo informácií zo svojej praxe, keďže pôsobili aktívne aj v záchrannej zdravotnej službe.

Obrázok č.4. Seminár Základy 1. pomoci v domácich podmienkach

Poobedie bolo venované Spišskému Jeruzalemu, ktorý predstavuje unikátny krajinársky koncept. Tvoria ho viaceré sakrálne stavby a prírodné lokality. Účastníkov pobytu ním sprevádzal vedúci archivár Diecézneho archívu Mgr. Et Mgr. Vladimír Olejník, PhD. Okrem rôznych informácií im dal do pozornosti mobilnú aplikáciu, v ktorej záujemci nájdu hlasom načítané zaujímavosti o histórii Spišskej Kapituly a Spišského Jeruzalema. Účastníkom bolo umožnené navštíviť aj kaplnky, ktoré nie sú bežne dostupné pre návštevníkov Spišského Jeruzalema. Boli pre nich otvorené len pri tejto príležitosti, za čo p. Olejníkovi srdečne ďakujeme. Navštívili sme kaplnku Božie muky, kaplnku sv. Rozálie a sv. Františka Xaverského, kaplnku sv. Kríža a sv. Jána Nepomuckého.

Obrázok č.5. Spoločná fotografia účastníkov pobytu pri kaplnke v Spišskom Jeruzaleme

Štvrtý deň sa účastníci v rámci ďalšieho odborného seminára venovali vybraným témam z oblasti ochrany práv spotrebiteľov. Odborne ho viedla Mgr. Petra Vargová – Čakovská zo Spoločnosti ochrany spotrebiteľov – z pobočky v Poprade. Účastníci seminára sa dozvedeli zaujímavé informácie ohľadom spotrebiteľských práv (napr. záručné doby, informačné povinnosti predajcov, zmluvné podmienky) a digitálnych práv (napr. špecifiká nákupu cez internet, ochrany osobných údajov, problematika sociálnych sietí). Dostali praktické informácie o tom, ako doma ušetriť energiu a peniaze cez energetické desatoro a úsporné používanie elektrospotrebičov v domácnosti. Účastníci dostali k dispozícii viaceré publikácie a informačné materiály v čiernotlači, aj v brailovom písme.

Poobede sa organizoval výstup na Spišský hrad, kde účastníkov pobytu viedol odborný sprievodca hradu a previedol ich po strednom a dolnom nádvorí s popisom rôznych zaujímavostí o histórii hradu, jeho obyvateľoch, okolí a pod.

V posledný deň pobytu účastníci navštívili Katedrálu sv. Martina na Spišskej kapitule a Biskupské záhrady. V katedrále nám sprievodkyňa poskytla odborný výklad o histórií, rodoch, objektoch chrámu, zariadenia a mozaikových okien, či prítomných relikvií. Účastníci mali možnosť ohmatať si vybrané pamiatky, napr. krstiteľnicu, hrobku, bustu biskupa a i. Biskupské záhrady boli voľne prístupné. Účastníci si mohli oddýchnuť, ohmatať mapu Spišskej kapituly a stretnúť sa aj s brailovým písmom na popiskoch označených objektov. A keďže z tohto prostredia vzišlo viacero otázok účastníkov o brailovom písme, voľný čas do odchodu sme využili na to, aby sa oboznámili s brailovskou abecedou, kolíčkovou písankou a boli im poskytnuté informácie, kde všade sa môžu s brailovým písmom v súčasnosti stretnúť.

Obrázok č.6. Návšteva Biskupských záhrad

Obrázok č.7. Zoznamovanie sa s brailovým písmom

Pobyt sme ukončili jeho zhodnotením a spoločným obedom.

Počas vonkajších spoločných aktivít v rámci pobytu, sme sledovali a dohliadali na sprievodcovské techniky, ktoré ZP účastníci so sprievodcami používali a v prípade potreby sme ich usmerňovali ohľadom výberu vhodnejšieho spôsobu.

Keďže účastníci pobytu prejavili záujem aj o duchovné aktivity, mali možnosť zúčastniť sa počas pobytu aj dvoch omší, ktoré na naše požiadanie celebroval kňaz ThLic. František Fudaly, PhD. pôsobiaci na Spišskej Kapitule.

Výber z hodnotení projektu zo strany účastníkov

“Na pobyte sa mi páčilo rozloženie akcií počas dňa – doobeda vzdelávanie, poobede prechádzky spojené s poznávaním okolia.”

“Na pobyte sa mi páčili semináre, ktoré boli veľmi prínosné. Dozvedeli sme sa užitočné informácie, ktoré sa nám zídu v bežnom živote. Taktiež sa mi veľmi páčili výlety… Pobyt bol v príjemnom prostredí medzi super ľuďmi a bavilo ma to. Ak by som ešte mala možnosť, zúčastnila by som sa pobytu ešte raz.”

“S pobytom som veľmi spokojná… Spoznali sme viacero ľudí, oboznámili sa so životnými príbehmi a skúsenosťami. A hlavne – vypadli z domu, z každodennej reality a načas fungovali v inom, ukľudňujúcom prostredí, v peknej prírode.“

„Hlavne sa mi páčili prednášky (užitočné rady). A hlavne, že sme si mohli prakticky vyskúšať teoretické poznatky.“

„Na pobyte sa mi páčila dobrá atmosféra, príjemní ľudia a vedúci. Som rád, že som získal nové vedomosti. Páčili sa mi semináre. Boli odborne zrozumiteľné a záživné.“

Za podporu tohto projektu srdečne ĎAKUJEME:

  • ÚNSS za finančnú podporu v rámci Grantu ÚNSS
  • Kňažskému semináru biskupa Jána Vojtaššáka na Spišskej Kapitule – jeho vedeniu a zamestnancom, ktorí k nám boli maximálne ústretoví.
  • Všetkým lektorom a ich vysielajúcim inštitúciám, ktorí vedenie seminárov robili pre nás bez nároku na honorár a hradili si aj samotné náklady na ne.

Vypracovala: Mgr. Katarína Šmajdová Búšová, PhD.

V Prešove 26.10.2022